Proč architektonická soutěž?

Vedení města považuje za nutné v blízké budoucnosti revitalizovat Kamencové jezero a jeho okolí. Než však dojde k samotné stavbě je potřeba mít “ten pravý” projekt a znát vizi využití celého areálu do budoucna. Jak najít ten pravý směr? Kdo jej určí? Hlubší zamyšlení vyhlašovatele- města nad záměrem revitalizace jej přimělo k uspořádání dvoufázové architektonické soutěže o návrh.

Architektonická soutěž na rozdíl od jiných typů zadání veřejné zakázky (např. obchodních soutěží) přináší dostatečně včas právě konkrétní návrh řešení areálu. Pro investora- město totiž není zárukou získání dobrého návrhu nízká cena, ale je naprosto zásadní vybrat nejvhodnější estetické, dispoziční, funkční a konstrukční řešení požadované lokality, do níž hodlá investovat nemalé peníze. Investor- město má tudíž možnost vybírat při vypsání architektonické soutěže podle poměru ceny a komplexní kvality návrhu areálu. Jeden z vybraných oceněných návrhů bude realizován a architekt jeho autor bude poté svůj návrh dále rozpracovávat, projektovat a dohlížet na dodržení kvalit svého návrhu až po realizaci.

Předmětem této architektonické soutěže je zpracování urbanisticko-krajinářského návrhu koncepce budoucího rozvoje rekreačního areálu Kamencového jezera s návazností na přilehlý tzv. Otvický rybník a areál Podkrušnohorského zooparku. Více informací o lokalitě najdete v oddíle Podklady k soutěži.

Cílem soutěže je získat kvalitní urbanisticko-krajinářský návrh, který bude podkladem pro zpracování územní studie a najít takové řešení, které bude mít jednotící koncepci, dlouhodobou udržitelnost a přirozeně a funkčně vyřeší dopravní napojení areálu pro všechny druhy dopravy. Město spolu s odbornou porotou rozhodli, že je vhodné, aby soutěž bylo dvoufázová. To znamená, že v první fázi budou odevzdány návrhy obsahující koncept řešení a z nich porota vybere ty nejvhodnější k dopracování ve druhé fázi. Obě fáze jsou anonymní a porota posuzuje pouze návrhy a nezná jejich autory. Více informací o průběhu a soutěži najdete v oddíle 1. a 2. kolo.

Po odevzdání soutěžních návrhů získá vyhlašovatel- město množství konkrétních architektonických, urbanistických a krajinářských návrhů, ze kterých může vybírat ten nejoptimálnější. Výsledky soutěže a jednotlivé návrhy najdete po skončení soutěže v oddíle Výsledky soutěže.

Výběr nejoptimálnějšího návrhu provádí spolu s vyhlašovatelem- městem odborná porota, jejíž činnost je zákonem podrobně upravena tak, aby rozhodování bylo transparentní, nepodjaté a nestranné, avšak aby současně poskytovala vyhlašovateli- městu nejvyšší možný odborný servis. Více informací o složení poroty a jejich členech najdete v oddíle Porota dohlížející na soutěž.

Tento významný záměr revitalizace Kamencového jezera je sledován médii a veřejností. A uspořádání soutěže vyloučí možné spekulace o zaujatosti a korupci. Celý průběh soutěže a její výsledky můžete sledovat na webových stránkách www.nasejezero.cz