Výsledky soutěže

1. MÍSTO

Udělená cena: 350 000 Kč
Refuel s.r.o.
Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan Skoupý, Ing. arch. Denisa Kyselicová

HODNOCENÍ POROTY

Návrh prokazuje nejvyšší míru profesionality zpracování ze všech hodnocených ve druhé fázi a má potenciál dalšího vývoje.

Architektura

Návrh je působivý v tom, jak pracuje s jednoduchými geometrickými formami. Tato jednoduchost se však místy projevuje schematicky. V některých místech se nabízí otázka vhodnosti volby až přílišného formálního jazyka staveb, která nereflektuje stávající vernakulární charakter areálu. Porota doporučuje zvážit jednostrannou orientaci kavárny. Porota doporučuje v dalším dopracování rozvinout vztah nově navrhovaných objektů a krajiny.

Urbanismus

Návrh nejvhodněji definuje návaznost na město – tato kvalita se projevuje nejvýrazněji v řešení všech tří vstupů. Návrh charakterizuje jasně geometrická kompozice urbanistické struktury. Porota doporučuje vnitřní kompozici řešit více kontextuálně.

Krajina

Návrh předkládá systémové prostorové řešení celého areálu s důrazem na propojení města s areálem, zejména v prostoru Kamencového náměstí. Porota doporučuje prohloubit návrh s ohledem na specifické krajinářské charakteristiky místa, které by zajistily zachování stávajících přírodních hodnot jezera.

2. MÍSTO

Udělená cena: 200 000 Kč
Ing. arch. Ondřej Rys, Ing. Aleš Steiner

HODNOCENÍ POROTY

Architektura

Základní pojetí návrhu, tj. snahu minimalizovat rozsah nových stavebních vstupů, je možné hodnotit pozitivně. Navržené stavby mají vhodně zvolené měřítko, avšak jsou navrženy výtvarně, provozně i technicky neobratně.

Urbanismus

Urbanistický koncept je založen na celé řadě drobných intervencí, které jsou citlivě integrovány do prostorového kontextu. Přesto některé prvky zůstávají vyřešeny z urbanistického hlediska nepřesvědčivě např. hlavní vstup z Přemyslovy ulice.

Krajina

Návrh předkládá komplexní krajinářské řešení, ale v detailu vykazuje názorovou nevyrovnanost. Doporučujeme ve větší míře respektovat stávající přírodní prostředí a architektonické objekty.

3. MÍSTO

Udělená cena: 150 000 Kč
Ing. arch. Richard Ott, Ing. arch. Tomáš Kopecký, Ing. arch. Ivan Vavřík

HODNOCENÍ POROTY

Architektura

Navržený charakter vstupních objektů (kolonády) nemá přes dílčí kvalitu ve výsledku vhodně navržené měřítko a tím podstatně ovlivňuje výsledek.

Urbanismus

Dva protilehlé vstupy – hlavní a u Otvické pláže – jsou zdůrazněny lineárními stavbami. Areál je těmito stavbami ostře oddělen od města, místo toho, aby byl do něj integrován. Jako pozitivní myšlenka je viděna možnost autonomního využití areálu Banda.

Krajina

Porota pozitivně hodnotí důraz na krajinářské řešení v detailu. Návrh však postrádá sjednocení jednotlivých zásahů v měřítku celku. Propojení městského a přírodního charakteru v prostoru vstupu z Přemyslovy ulice není formálně ani funkčně přesvědčivé.

4. MÍSTO

Udělená odměna: 50 000 Kč
Ing. arch. Pavel Táborský, Ing. arch. Ondřej Hilský

HODNOCENÍ POROTY

Architektura

Architektura staveb uplatňující jednotný repertoár staveb se zaoblenými tvary a dřevěným vertikálním obkladem působí u většiny navržených objektů formálně. Areál ztrácí vrstevnatost a improvizovaný půvab. Užití sochařských děl je bez zřetelné koncepce.

Urbanismus

Urbanistická struktura příliš přejímá současný stav, jednotícím prvkem návrhu jsou opakující se kruhové segmenty u všech vstupů.

Krajina

Návrh řeší zadání víceméně schematicky. Návrh je spíše urbanisticko- architektonického charakteru, hledáním krajinářského řešení se příliš nezabývá.

5. MÍSTO

Ing. Tomáš Rákos, Ing. arch. Pavel Petrák

HODNOCENÍ POROTY

Architektura

Návrh nenabízí z hlediska architektonického hlediska podstatnou kvalitu. Vizuální podoba staveb není citlivá ke stávajícímu charakteru areálu, osazení objektů je zcela formální, vizualizace jsou nepřesvědčivé.

Urbanismus

Návrh nezaznamenal vůči projektu v první fázi prakticky žádný kvalitativní posun. Na jednu stranu se koncept jeví pouze povrchně vyřešen a na druhou stranu návrh zabíhá v některých aspektech do zbytečných detailů.

Krajina

Návrh neřeší komplexně areál, celá řada detailu není zřejmá. Za nevhodné považujeme umístění hausbotů podél jižních břehů jezera. Krajinářské řešení se bohužel omezilo na řešení způsobu dalších výsadeb. Porota postrádá komplexní krajinářský pohled.

Kontaktní informace

Vyhlašovatel soutěže

Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Sídlo: Zborovská 4602, 43028 Chomutov
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Hana Nováková
Tel: +420 725 586 172
E-mail: h.novakova@chomutov-mesto.cz

Organizátor soutěže

Název: CITY UPGRADE
Kontaktní adresa: Školská 12, 110 00 Praha – Nové Město
Kontaktní osoba: Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
Tel/fax: +420 739 415 901
E-mail: kontakt@cityupgrade.cz

Sekretář soutěže

Jméno: Mgr. Hana Nováková, Odbor rozvoje a investic
Sídlo: Zborovská 4602, 43028 Chomutov
Tel: +420 725 586 172
E-mail: h.novakova@chomutov-mesto.cz