Úvodní slovo.

Vítejte na stránkách, jejichž cílem je přiblížit plánované investice města do areálu Kamencového jezera a přilehlého okolí.

Od konceptu k realizaci.

Celý koncept rozvoje je zpracován v tzv. územní studii, která řeší rozvojové potřeby areálu v dlouhodobém horizontu a určila priority na následujícch 10 let.
Územní studie samotná a první fáze velkých investic je výsledkem architektonické soutěže, kterou uspořádalo město Chomutov. V roce 2018 byl tak vybrán její vítěz, společnost REFUEL s.r.o., která se tak stala pro město hlavním architektonickým garantem změn v areálu jezera a od té doby s městem spolupracuje na projektování jednotlivých etap.

První kroky budou realizovány v vstupních bodech, kde dojde k zásadní modernizaci resp. výstavbě nových vstupních objektů, rozšíření a optimalizaci parkovací infrastruktury. Akcent na kvalitu veřejného prostoru a následování trendů hospodaření s dešťovou vodou jsou v tomto případě samozřejmostí. Nově tak budou řešeny vstupy z Přemyslovy ulice, otvické hráze a zásadní změnu zcela jistě pro návštěvníky bude znamenat nový vjezd a vstup do kempu, který bude řešen přes kapacitní parkoviště u Aquasvěta. Objem těchto investic bude v řádu cca 180 mil. Kč a měly by být dokončeny v roce 2024.

Následně se zaměří pozornost již více do zkvalitnění vnitřní infrastruktury, tj. rekonstrukce cestní sítě, veřejného osvětlení, systému mol, výstavby nových moderních chat, sauny a dalších. Tyto kroky lze tedy uvažovat v horizontu období 2024 – 2030.

Územní studie a co to vlastně je?

Územní studie je územně plánovacím podkladem, který plní obdobnou funkci, jakou dříve plnily např. urbanistická studie, územní generel nebo územní prognóza. Je to dokument podle které probíhá povolování a umísťování staveb v určitém území.

Územní studie Kamencového jezera je tedy zjednodušeně řečeno jakýmsi územním plánem pro areál a zajišťuje tak dlouhodobě koncepční přístup k jeho rozvoji.

Výkres ÚS návrh

(PDF – 2 MB)

Krajinářský koncept

(PDF – 50 MB)

Kamencové náměstí

Celá plocha před vstupem do areálu Kamencového jezera bude nově vytvořena jako pěší zóna – Kamencové náměstí. Zahrnovat bude parkoviště, průjezdnou komunikaci s chodníky a veřejné prostranství před vstupem s fontánou a opěrnými stěnami. Provoz v ul.Přemyslova až ke křižovatce u železničního přejezdu bude nově jednosměrný. Vjezd na parkoviště bude nově jen jedním vjezdem z ul.Přemyslova, výjezd z parkoviště bude stávajícím sjezdem do ul.Maroldova. Komunikace v ul. Maroldova budou rekonstruovány v původním rozsahu, zastávka MHD zůstane zachována. V rámci zpevněných ploch bude osazeno i nové ocelové oplocení a mobiliář. V celém řešeném území bude provedeno umístěno nové veřejné osvětlení.

Stávající vstupní objekt bude zachován, ale opraven. Nově bude vybudován nový vstupní objekt, s půdorysným tvarem obdélníku. Objekt bude částečně zapuštěný do távajícího svahu. Konstrukce je navržena monolitická s povrchovou úpravou hladký pohledový beton, střecha bude plochá vegetační.

Uprostřed Kamencového náměstí bude vybudována fontána, jejíž tvar bude připomínat Kamencové jezero a bude obsahovat 5 trysek.
Sadové úpravy zahrnují výsadbu nové aleje stromů v ul. Maroldova a kompletní revitalizaci celého dotčeného území. Tedy výsadbu nových stromů v celém prostranství Kamencového náměstí a parkoviště, včetně zatravnění štěrkových parkovacích stání a plánované zeleně. Bude zde vytvořena i tzv. květnatá louka.

Náklady: 61 mil. Kč
Termín realizace: září 2022 – červen 2023

Galerie

Městská pláž

Návrh proměny městské pláže, tj. pláže, která navazuje na vstup z Přemyslovy ulice navazuje na architektonické řešení Kamencového náměstí a zejména na nové umístění budovy vstupního objektu. Nové veřejné prostranství postupně přechází městskou pláží v hlavní molo.

Nově se tak hlavní promenáda přesouvá, aby navazovala na nový vstup do areálu a je ukončena kamennými šlapáky do jezera. Z této hlavní trasy pak odbočuje vedlejší cesta pro pěší, která je dovede do restaurace Dřevák.

Hlavní trasa promenády je dimenzována na pojezd obsluhy, stejně tak může pro menší vozidla mechanizace sloužit komunikace vedoucí do Dřeváku. Plochy mechanicky zpeněného kameniva mohou sloužit jako manipulační, pláže a terasy jsou určeny pouze pro pohyb pěších.

V rámci akce dojde k modernizaci veřejného osvětlení, odvodnění celého území, instalaci nového mobiliáře, pláž bude mnohem lépe přístupnější z hlediska bezbariérového řešení.

Náklady. 17 mil. Kč
Termín realizace: září 2022 – červen 2023

Ke stažení

Sportovní náměstí

Jedná se o výstavbu nového vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera, a to od stávajícího objektu AQUASVĚTA. Budou zde vybudovány dva nové vstupní objekty. Hlavní objekt umístěný vedle stávajícího hotelu Golf club, bude sloužit především pro návštěvníky kempu. Jde o novou vrátnici s veškerým zázemím, které moderní kemp předpokládá a také zázemím pro zaměstnance. Tento objekt nahradí stávající vrátnici kempu, k níž je problematický příjezd přes rezidenční zónu. Druhý objek bude navazovat na zpevněnou plochu před AQUASVĚTEM, tato nástupní plocha se prodlouží a bude zde vybudován vstupní objekt, který se bude skládat ze dvou budov – pokladny včetně sociálního zázemí pro veřejnost a boxů pro kola.

Parkoviště bude rozšířeno o další řadu, celkem o 53 nových parkovacích stání. Na stávající parkoviště bude dále napojena nová příjezdová komunikace do areálu Kamencového jezera, která bude sloužit pro návštěvníky kempu. Na komunikaci bude dál napojena zpevněná plocha před vstupním objektem. Zde bude možnost odstavit auto a zaplatit si ubytování.

Náklady: 51 mil. Kč
Termín realizace: 07/2022 – 06/2023

Časová osa

2018 výběr vítězného návrhu
2019 architektonická studie
2021 stavební povolení
2022 zahájení stavby
2023 uvedení do provozu

Ke stažení

Galerie

Otvická hráz

Jedná se o zcela nové řešení vstupního prostranství, které bude řešeno novým vstupním objektem s vrátnicí, boxy pro kola, sociálním zázemím a prostorem pro jednoduchý gastroprovoz. Objekt bude umístěn napravo od dnešní vrátnice. Stávající cyklostezka bude přeložena na hranici areálu jezera.

Na stávající ploše, kde probíhá živelné parkování bude nově řešeno regulované parkování s kapacitou cca 240 parkovacích míst. S ohledem na sezonní využití budou parkovací místa řešena štěrkovým trávníkem a pouze příjezdová komunikace bude z asfaltu. V současnosti probíhá zpracování dokumentace k územnímu řízení.

Předpokládané nákladdy: 50 mil. Kč
Termín realizace: 2023 – 2024

Časová osa

2018 výběr vítězného návrhu
2020 architektonická studie
2022 stavební povolení
2023 zahájení stavby
2024 uvedení do provozu

Ke stažení

Galerie

Další projekty v areálu

V letech 2024 – 2030 by se město mělo pustit i do dalších zajímavých projektů v areálu Kamencového jezera. Těšit se návštěvníci mohou např. na nové moderní chaty či saunu na východním břehu.

K 1. 7. 2022 bylo zprovozněno hřiště pro adventure golf v místě bývalého minigolfového hřiště. Jde o soukromou investici, kterou nefinancuje město, nicméně rovněž jde rovněž o jednu z plánovaných součástí modernizace areálu Kamencového jezera. Adventure golf bude provozně na areálu jezera nezávislý, návštěvníci jej budou tedy moci navštívit, aniž by museli platit vstup do jezera. V sezóně 2023 se počítá také s otevřením občerstvení a další nabídky aktivit. Více na agkamencovejezero.cz nebo facebook.com/Agkamencovejezero.

Časová osa

2017 – 2018 architektonická soutěž
2019 – 2021 příprava projektové dokumentace
2022 – 2023 Kamencové náměstí
2022 – 2023 Sportovní náměstí
2023 – 2024 Revitalizace otvické hráze
2024 – 2025 sauna
2025 – 2026 nová cestní síť, osvětlení, mobiliář
2025 – 2027 nové chatky

Kontaktní informace

Vyhlašovatel soutěže

Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Sídlo: Zborovská 4602, 43028 Chomutov
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Hana Nováková
Tel: +420 725 586 172
E-mail: h.novakova@chomutov-mesto.cz

Organizátor soutěže

Název: CITY UPGRADE
Kontaktní adresa: Školská 12, 110 00 Praha – Nové Město
Kontaktní osoba: Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
Tel/fax: +420 739 415 901
E-mail: kontakt@cityupgrade.cz

Sekretář soutěže

Jméno: Mgr. Hana Nováková, Odbor rozvoje a investic
Sídlo: Zborovská 4602, 43028 Chomutov
Tel: +420 725 586 172
E-mail: h.novakova@chomutov-mesto.cz